​نمایشگاه ایران فارما 2016​در تاریخ95/06/24​ ​​​
داروسازی عبیدی در نمایشکاه ایران فارما 2016داروسازی عبیدی در نمایشکاه ایران فارما 2016داروسازی عبیدی در نمایشکاه ایران فارما 2016
داروسازی عبیدی در نمایشکاه ایران فارما 2016داروسازی عبیدی در نمایشکاه ایران فارما 2016داروسازی عبیدی در نمایشکاه ایران فارما 2016
​​​داروسازی عبیدی در نمایشکاه ایران فارما 2016داروسازی عبیدی در نمایشکاه ایران فارما 2016
​​​​​​​​​​ ​ ​ ​​​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​