ورود به سایت

​​​​​​نام تجاري :لوراتادين ـ عبيدي

نام ژنريک::​لوراتـادين 10 ميلي‌گرم

دسته دارويي :آنتی هیستامین​

شکل دارويي:​قرص خط دار

لوراتادين ـ عبيدي