ورود به سایت

​​نام تجاري :ستيريزين ـ عبيدي

نام ژنريک:ستيريزين 5 میلی گرم / 5 میلی لیتر

دسته دارويي :آنتی هیستامین

شکل دارويي:شربت

ستيريزين ـ عبيدي