ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی
​​​​​​​​​​​تغییر​درصد​تعداد سهمنام سهامدار
0
67.1
450،665،458
شركت كوبل دارو(سهامی خاص)
0
19.9
133،843،839
شخص حقوقی
0
4.0
26،880،000
شخص حقوقی
0
1.9
12،787،672
شخص حقيقي
0
0.6
4،251،201
شخص حقيقي
0
0.5
3،695،934
شخص حقيقي