​​​

رونمایی از دارو سوفیرا در تاریخ 95/05/02
​​​​​
​​
​​​
​​​