ورود به سایت

​​​​​​نام تجاري : ونابید®​ای آر 37/5

نام ژنريک:​ونلافاکسین 37/5 میلی گرم پیوسته رهش

دسته دارويي :اعصاب و روان​​

شکل دارويي:کپسول پیوسته رهش​

ونابید® ای آر -عبیدی