ورود به سایت

​​​نام تجاري :انالاپـريل 5 - عبیدی

نام ژنريک:انالاپریل مالئات 5 میلی گرم

دسته دارويي : قلب و عروق​

شکل دارويي:قرص خط دار

انالاپـريل  5 - عبیدی