ورود به سایت

​​​نام تجاري : آلنيت® 70​

نام ژنريک:آلندرونيت 70 ميلي‌گرم

دسته دارويي :روماتولوژی

شکل دارويي:قرص

آلنيت® 70-عبیدی