​​​​​​​​​​​نام تجاري :مایلودک® ​15

نام ژنريک:لنالیدوماید 5 میلی گرم

دسته دارويي :انکولوژی

شکل دارويي:کپسول

 
​​​​ ​

​​