​​​​​​نام تجاري :مایلودک® 10​​​

نام ژنريک:لنالیدوماید 10 میلی گرم

دسته دارويي :انکولوژی

شکل دارويي:کپسول

​​