​​​​نام تجاري :ملتیوا ®

نام ژنريک:ریزاتریپتان 10 میلی گرم​

دسته دارويي :مغز و اعصاب​

شکل دارويي:قرص های بازشونده در دهان