ورود به سایت

​​​​​​​​​​​​​​نام تجاري :کوریزان®​ روز و شب

ترکیبات:

روز:

  • استامینوفن 325 میلی گرم
  • فنیل افرین هیدروکلراید 5 میلی گرم
  • دکسترو متورفان هیدرو برماید 15 میلی گرم

شب:

  • استامینوفن 325 میلی گرم
  • فنیل افرین هیدروکلراید 5 میلی گرم
  • دکسترو متورفان هیدرو برماید 15 میلی گرم
  • ​کلرفنیرامین مالئات 2 میلی گرم

دسته دارويي : سرماخوردگی​

شکل دارويي : ​​قرص خط دار

وب سایت: ​www.corizan.ir​​​​​​

​ ​
کوریزان روز و شب-عبیدی
abidi-250-250.gif