ورود به سایت

​​​​​نام تجاري :کلوبیوم®​​​ 10

نام ژنريک:​كلوبازام 10 ميلي‌گرم

دسته دارويي :مغز و اعصاب​

شکل دارويي:قرص خط دار

کلوبیوم® 10