ورود به سایت

​​نام تجاري :پنتوپرازول 40 - عبيدي

نام ژنريک:​پنتوپرازول 40 میلی گرم

دسته دارويي : گوارش

شکل دارويي:: کپسول انتریک کوتد

پنتوپرازول 40 - عبيدي