ورود به سایت

​​​​​نام تجاري :لوکستا®​​ 30

نام ژنريک:​دلوکستین 30 میلی گرم

دسته دارويي :اعصاب و روان​

شکل دارويي:کپسول انتریک کوتد

لوکستا® 30-عبیدی 
abidi-250-250.gif