ورود به سایت

​​نام تجاري :​كتوتيفــن - عبیدی

نام ژنريک:كتوتيفــن

دسته دارويي :تنفسی

شکل دارويي:شربت

​كتوتيفــن - عبیدی