ورود به سایت

​​​​​نام تجاري :سیتالکس®​ 20

نام ژنريک:​سيتالوپـرام 20 ميلي‌گرم

دسته دارويي :اعصاب و روان​​​

شکل دارويي: قرص روکشدار خط دار​

سیتالکس-عبیدی