ورود به سایت

​​​​نام تجاري : سرترالين 100 - عبیدی

نام ژنريک:​سرترالين100 میلی گرم

دسته دارويي :اعصاب و روان​

شکل دارويي:قرص روکشدار خط دار​​

 سرترالين 100 - عبیدی 

​​