ورود به سایت

​​​​نام تجاري : زیپتین®​​ 100

نام ژنريک : سیتاگلیپتین 100 میلی گرم (بصورت فسفات منوهیدرات )

دسته دارویی : داروی خوراکی کاهش دهنده قند خون

شکل دارويی ​: قــرص روكشـدار

وب سایت: ​www.abidi-diabetes.com​​​​​​​

​ ​​​​​


زیپتین® 100-عبیدی