ورود به سایت

​​​​​نام تجاري :ازونیوم عبیدی®​20

نام ژنريک:​اس امپرازول 20 میلی گرم

دسته دارويي : گوارش

شکل دارويي: کپسول انتریک کوتد​

ازونیوم عبیدی 
abidi-250-250.gif