ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​​​​نام تجاري :ادوالژین ®سرماخوردگی ​​​

نام ژنريک:ایبوپروفن 200 / فنیل افرین هید​​روکلراید 5

دسته دارويي :سرماخوردگی

شکل دارويي:قــرص روكشـدار​​

ادوالژین سرماخوردگی ®