ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​​​​​نام تجاري :​ابیتانت​​​®​80/125

نام ژنريک:​​اپرپیتانت125 میلی گرم / اپرپیتانت 80 میلی گرم

دسته دارويي : انکولوژی

شکل دارويي:​کپسول

:​ابیتانت®80/125
​​ ​

​​