ورود به سایت
داروسازی دکتر عبیدی

​​​​​​​​​نام تج​اري :ابیتانت®​80​

نام ژنريک:​ ​اپرپیتانت 80 میلی گرم 

دسته دارويي : انکولوژی

شکل دارويي:کپسول

ابیتانت®80/125​-عبیدی
​​ ​

​​