ورود به سایت

​​​نام تجاري :آلپـرازولام 0/5 - عبيدي

نام ژنريک:آلپـرازولام 0/5 ميلي‌گرم

دسته دارويي :اعصاب و روان

شکل دارويي:قرص خط دار

آلپـرازولام -عبیدی