ورود به سایت
1397/07/08

 

 

 

 

 

دکتری شیمی/ داروسازی

حداقل 2 سال سابقه کاری مشابه

- توانایی تحقیق و تفحص در زمینه فرمولاسیون داروها، روش های آنالیز و معتبرسازی؛ 
- دانش و تخصص کار با دستگاه های آنالتیک از جمله کروماتوگرافی مایع و گازی، پتاسیومتر، اسپکتروفتومتر و ...؛ 
- توانایی ارائه گزارش کار به صورت کرماتوگرام های محاسبه شده در هر روز و جمع بندی گزارش های مرتبط؛ 
- توانایی مستند سازی و تهیه CTD محصول، SOP و ثبت دقیق اطلاعات در دفتر کار روزانه؛ 
- آشنایی با فعالیت های پروژه ای و توانایی مدیریت زمان؛ 
- توانایی اجرای اصول ایمنی در آزمایشگاه و آشنایی با استانداردهای مربوطه؛ 
- تسلط بر نرم افزار آفیس؛ 
- تسلط به زبان انگلیسی؛