ورود به سایت

​​​​​​​​​​مسئولیت اجتماعی شرکتی (Corporate Social Responsibility) به عنوان مسئولیت شرکت در قبال جامعه، افراد و محیطی است که سازمان در آن فعال است و این مسئولیت از ملاحظات اقتصادی فراتر می رود.

شرکت ها همانند شهروندان جامعه به این درک رسیده اند که آنها توسط جامعه به وجود می آیند و قوانین خود را از جامعه ای می گیرند که در آن فعالیت می کنند و باید نقش، محدوده و هدفشان را در کنار درک کامل تأثیرات و مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی را مرتبط سازند.

شرکت داروسازی دکتر عبیدی نیز در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و صیانت از محیط زیست اقدامات موثری به انجام رسانده است که برخی از آنها به شرح زیر است:

    - اهداء محصولات دارویی  تولید شده به مراکز بهداشتی نیازمند در مناطق محروم کشور

    - بازدید از شیرخوارگاه و مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و حمایت مالی از آنها

    - احداث 1500 متر مربع فضای سبز که علاوه بر ایجاد محیطی زیبا و مفرح برای پرسنل گامی در جهت سالم سازی هوای شهری برداشته است.

    - ایجاد تصفیه خانه فاضلاب صنعتی- بهداشتی که با تصفیه پساب و فاضلاب خود علاوه بر تامین آب مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز ؛ از آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی جلوگیری نموده است.

    - جلوگیری از انتشار و پراکندگی آلودگی در محیط زیست با امحای ضایعات دارویی خود از طریق شرکت های معتبر و معتمد سازمان محیط زیست.